مشخصات

مخازن مکانیزه گالوانیزه
مخزن مکانیزه 1100 لیتری
مخزن مکانیزه 770 لیتری
مخزن مکانیزه 240 لیتری