مشخصات

اطاق مکانیزه مدل مینی پک
اطاق مکانیزه مدل هاپر دار
اطاق مکانیزه مدل هاپردار
اطاق مکانیزه مدل هاپر دار
اتاق مکانیزه چند منظوره