مشخصات

اطاق مکانیزه مدل مینی پک
اطاق مکانیزه مدل هاپر دار
اطاق کمپرسی مسقف و روباز
مخازن مکانیزه گالوانیزه